• eBankNet
 • eCoroNet
 • Kartosfera

Zaloguj się

 • eBankNet
 • Kartosfera

Informacja

Szanowni Państwo,
W związku z koniecznością dostosowania regulacji wewnętrznych Banku do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie informuje o wprowadzeniu zmian w:

 1. Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych”;
 2. Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych” ;
 3. Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie dla klientów instytucjonalnych”;
 4. Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie dla klientów indywidualnych”

Zmiany wprowadzone w w/w Regulaminach wynikają głównie z konieczności dostosowania postanowień Regulaminów do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 oraz Porozumienia międzybankowego w sprawie Polecenia zapłaty. Z kolei zmiany w Taryfach prowizji i opłat wynikają z konieczności dostosowania stawek opłat i prowizji do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518. Opłaty za przelewy transgraniczne w euro na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) Bank zrównuje do opłat za przelewy krajowe oraz zrównuje opłaty za wypłaty gotówki w euro na terenie EOG do poziomu wypłat gotówki w bankomatach innych sieci w kraju. Ponadto zmianie ulegają niektóre opłaty i prowizje oraz wprowadzane zostają zmiany porządkowe i redakcyjne. Pełna treść zaktualizowanych Regulaminów oraz Taryf dostępna jest w placówkach Banku oraz na naszej stronie internetowej http://bsjedrzejow.pl/.

Zmiany w w/w regulacjach obowiązują od dnia 1 grudnia 2019 r. Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie informuje, że w przypadku braku akceptacji zmian, wprowadzonych w wymienionych wyżej regulacjach, mają Państwo możliwość:

 1. złożenia na piśmie sprzeciwu wobec tych zmian, co będzie skutkowało rozwiązaniem umowy rachunku z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat;
  lub
 2. wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat Niezłożenie na piśmie w/w dyspozycji oznaczać będzie akceptację zapisów zawartych w w/w Regulaminach oraz Taryfach.
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok Odrzuć